• Wywiadówki

     • 15 września:

      4b, 5b, 6b, 7c 16.00 spotkanie na dużej Sali gimnastycznej z burmistrzem panem Jerzym Bauerem

      Po tym spotkaniu około godz. 16.30 klasy sportowe idą na spotkanie z wychowawcą:

      Klasa 4b sala nr 4

      Klasa 5b sala nr 5

      Klasa 6b sala nr 33

      Klasa 7c sala nr 15

       

      Pozostałe klasy:

      9 września:

      Klasa 2c godz. 17.00 mała sala gimnastyczna

       

      10 września:

      Klasa 2b godz. 16.30 mała sala gimnastyczna

      Klasa 3b godz. 17.15 mała sala gimnastyczna

       

      14 września:

      Klasa 6a godz. 16.30 mała sala gimnastyczna

       

      15 września:

      Klasa 4a godz. 17.30 mała sala gimnastyczna

      Klasa 4b godz. ok. 16.30 sala nr 4

      Klasa 5a godz. 16.30 sala nr 6

      Klasa 5b godz. ok. 16.30 sala nr 13

      Klasa 6b godz. ok. 16.30 sala nr 33

      Klasa 7c godz. ok. 16.30 sala nr 15

      Klasa 8a godz. 16.30 mała sala gimnastyczna

      Klasa 8b godz. 18.30 mała sala gimnastyczna

       

      16 września:

      Klasa 7a godz. 16.30 mała sala gimnastyczna

       

      17 września:

      Klasa 7b godz. 17.00 mała sala gimnastyczna

       

     • Stołówka Szkolna-obiady

     • Obiady przyznane przez MOPS wydawane są od 2 września.

      Obiady dla klas sportowych oraz pełnopłatne będą wydawane do 4 września (piątek).

      Klasy sportowa 19 dni x 4,50 = 85,50

      Pozostali uczniowie 19 dni x 9,00= 171,00

      Opłaty od klas 4-8 zbiera Pani na stołówce, natomiast klasy 1-3 mogą uiścić opłatę u wychowawcy.

       

    • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

     •         Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

            Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

          W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem/am wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://dwojkaostrowmaz.edupage.org/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce.

          Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

              Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

      1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
      2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
      3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
      4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
      5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
      6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
      7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
      8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                          i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
       o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
      2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
      3. Rodzic odprowadzający dzieci przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
       w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
      4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
       z materiałów pluszowych lub tkanin.
      5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      6. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
      7. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
      8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

      Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

      1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
      2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
      3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
       i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
      4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
      5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
      6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
      7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównych w celu opuszczenia szkoły.   

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

      Procedury_bezpieczenstwa_w_SP_nr_2__-_2020-2021.docx​​​​​​​

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      - do wiadomości uczniów

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w dniu 1 września 2020 r.  Zapraszamy Uczniów na spotkanie z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:


      Harmonogram.jpg​​​​​​​


      Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie odprawiona w dniu 01.09.2020 r. o godz. 8.00.

      W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczęcie odbędzie się w salach lekcyjnych i potrwa około 45 minut. Przed wejściem do szkoły prosimy o dezynfekcję rąk.  Rodzice nie przebywają na terenie szkoły, z wyjatkiem klas wymienionych w hamonogramie. Prosimy bardzo o przestrzeganie ustalonych zasad.

                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dyrekcja Szkoły

     • Wyposażenie ucznia klasy I

     • - 2 zeszyty w kratkę 16 kartkowe

      - 2 zeszyty w linie (różowa w środku) 16 kartkowe

      - 2 teczki tekturowe

      - kredki świecowe Bambino

      - kredki ołówkowe

      - farby plakatowe, pędzelki

      - plastelina

      - 3 bloki rysunkowe kolorowe

      - 2 bloki techniczne białe

      - 3 bloki techniczne kolorowe

      - 3 papiery kolorowe

      - 2 piórniki z wyposażeniem (2 ołówki, gumka, temperówka, długopis ścieralny, nożyczki, klej, linijka)

      - ryza papieru xero

      - skakanka

     • Szczęśliwej drogi, już czas...

     • Moi kochani Absolwenci,
      Gratuluję Wam wszystkim ukończenia szkoły.
      Dziękuję Wam za obecność w moim i nauczycieli życiu. Sporo godzin przez te 8 lat spędziliśmy ze sobą lub blisko siebie. Dziękuję za radość i młodość, którą wnieśliście w moje, czasami trudne i smutne, dni.
      Dziękuję Waszym Rodzicom za zaufanie, które okazali mnie i szkole powierzając nam swój największy skarb – ukochane dziecko.
      Kochani, Wasza przygoda związana z nauką w Szkole Podstawowej nr 2 dobiegła końca, ale kiedy tylko będziecie chcieli naszej – nauczycieli pomocy, nawet takiej zwykłej rozmowy, jesteśmy zawsze dla Was. Macie w Nas na zawsze przyjaciół, których radośnie będziemy witać, mam nadzieję, nie tylko zdalnie.”
      „Szczęśliwej drogi, już czas…”

                                                      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

                                                     SP nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

     • Bezpieczne wakacje

     • Wakacje zbliżają się już dużymi krokami. Czas odpoczynku, wspólnych zabaw, wycieczek. Letni wypoczynek, to czas zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności oraz poszerzania horyzontów. Jednak pamiętajmy również o bezpieczeństwie własnym oraz innych osób.

     • Bezpieczny wypoczynek 2020

     • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców dzieci i uczniów województwa mazowieckiego na temat bezpiecznych wakacji

      Rodzice Dzieci i UczniówPrzedszkoli, Szkół i Placówekwojewództwa mazowieckiego

      Szanowni Państwo,

      niebawem zakończy się rok szkolny, inny od dotychczasowych, który wymagał od Państwa większego zaangażowania się w edukację swoich dzieci. Rozpoczną się wyczekiwane wakacje.

      Zwracam się do Państwa - Rodziców i Opiekunów z apelem, aby nie pozostawiać dzieci bez opieki, dokładnie zapoznać się z zaproponowaną przez organizatora wypoczynku ofertą, sprawdzać wiarygodność organizatorów, kontrolować, czy dany wypoczynek został zgłoszony kuratorowi oświaty, a tym samym, czy jest on legalny i podlega nadzorowi odpowiednich służb.

      Każdy wypoczynek, którego zgłoszenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zostaje umieszczony w ogólnopolskiej elektronicznej bazie wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl w zakładce Baza wypoczynku. Tam możecie Państwo sprawdzić wybrany obóz, kolonię, czy też inną formę wypoczynku.

      Za zapewnienie, zgodnych z prawem, bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego odpowiada organizator, który jest również odpowiedzialny za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Powinien także poinformować rodziców albo pełnoletniego uczestnika o warunkach organizacji wypoczynku, z uwzględnieniem Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie epidemii, o obowiązujących procedurach, a w szczególności o terminie, miejscu lub trasie i programie wypoczynku.

      Zachęcam do zaglądania na strony internetowe: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie, na których znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat zorganizowanych form wypoczynku.

      Życzę, aby tegoroczne wakacje były dla Państwa dzieci czasem bezpiecznym, mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.

      Z poważaniem,

      Mazowiecki Kurator Oświaty/-/Aurelia Michałowska

     • #GaszynChallenge w wykonaniu Szkoły Podstawowej nr 2

     • Pompujemy dla Zosi

      Link do wpłaty: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

      Do zadania nominujemy:

      Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starym Lubiejewie

      Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ostrowi Mazowieckiej

      Miejskie Przedszkole nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

      Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek/przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto chorego dziecka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Ze względu na liczebność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej przez wychowawców odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.

      Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 w sekretariacie szkoły.

      Harmonogram i zgoda rodziców na odebranie świadectw:

      Zgoda_dla_klas_1-8.docx

      UWAGA!!!

      Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

       

       

  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit