• Gabinet pielęgniarski

    •                                                                       

     Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

     Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się w sali nr 23 na parterze budynku szkolnego.

     Pielęgniarka szkolna Iwona Gruszczyńska przyjmuje:

     w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

     Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:
     1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
     2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego.

     Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:
     1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
     2. Przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
     3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
     4. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
     5. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
     6. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
     7. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
     8. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
     9. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

     Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

     • z telefonu stacjonarnego na numer 999               
     • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.