• INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZ. KL. I-III

    • W Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II  Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są zajęcia:  „Indywidualizacja szansą na sukces” w klasach I-III szkół podstawowych w mieście Ostrów Mazowiecka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-2014,
     Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
     Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

         Celem zajęć jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III . Są one dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W szkole realizowane są następujące dodatkowe zajęcia.:

     1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonym ryzykiem dysleksji, 30 godz. – Agata Śladewska
     2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 30 godz.  – Bożena Ciach
     3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 30 godz. –  Edyta Ryguła
     4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno – plastycznie, 30 godz.  – Ewa Szabłowska
     5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 30 godz.  – Katarzyna Reluga
     6. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 30 godz.  – Swetla Wilczewska
     7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzyczno – rytmicznie, 30 godz. - Małgorzata Sadłowska

                INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZ. KL. I-III     
     Projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”  wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowejCele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     Ta inicjatywa stwarza nowe możliwości poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań ucz. Wsparciem w postaci dodatkowych zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej,  dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć dla uczniów z trudnościami matematycznymi oraz zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze objęto czterdziestu trzech uczniów naszej szkoły. Projekt obejmuje też porady pedagogiczne.        

     Baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały i w pomoce naukowe. Uczniowie naszej szkoły od grudnia 2011 r. uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Zajęcia odbywały się  także podczas ferii szkolnych. Rekrutacja uczniów odbyła się w grudniu 2011 r. i została przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nauczyciele zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. Zajęcia odbywają się w różnych salach odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w pomoce dydaktyczne zakupionych w ramach projektu.