• Misja szkoły

    • Misja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

     Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem…”

     Owidiusz

     We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności.

     Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

     Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

     Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

     Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.

     Model Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

     Absolwent Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II  w  Ostrowi Mazowieckiej to obywatel Europy XXI wieku, który:

     a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy,

     b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

     c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,

     d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

     e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,

     f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

        

     Koncepcja_Pracy_Szkoly_2014-2021.doc