• Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

    • 20.07.2020 11:36

    • ​​​​​​duplikat_swiadectwa.doc

     1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

     2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

     3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł (wpłata w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe 56 8923 0008 0021 7714 2000 0001).

     4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

    • więcej
    • Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

    • 05.01.2018 21:28
    • 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić  do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z  załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

     2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz  opłatę skarbową.

     3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę  w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. (wpłata w sekretariacie szkoły).

     4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

    • więcej
    • Zwolnienie z zajęć w-f

    • 05.01.2018 21:28

    • PODANIE_W-F.doc

     Zwolnienia długoterminowe

     1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony  na czas określony z zajęć wychowania fizycznego  lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  wydanej przez lekarza
     2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego  musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.
     3. Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność zwolnienia  z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc  należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.
     4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem  w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia  kolejnego / kolejnych zaświadczeń  dyrektor szkoły wydaje  decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ich przez ucznia.
    • więcej