• Wyprawka szkolna 2016/2017

    • Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r.- "Wyprawka szkolna"


     W ramach programu pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:
     1) słabowidzących,
     2) niesłyszących,
     3) słabo słyszących,
     4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
     5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
     6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
     7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
     8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
     jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7
     - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
            W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy.
             Przepisu tego nie stosuje się do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. l ustawy o systemie oświaty. 
     Szczegóły dotyczące wysokości dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych znajdują się TUTAJ.

     Wniosek
     Aby uzyskać pomoc w ramach programu Wyprawka szkolna 2016, niezbędne jest złożenie do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, wniosku w terminie do 8 września 2016 r.
     Wniosek mogą złożyć:
     1) rodzice ucznia, 
     2) prawni opiekunowie, 
     3) rodzice zastępczy, 
     4) osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
     5) pełnoletni uczeń.

     Za zgodą w/w osób dokument może zostać złożony również przez inne osoby, np. przez nauczyciela, pracownika socjalnego.

     Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).

     Dyrektor szkoły zwraca wnioskodawcom koszt zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, po otrzymaniu dowodów zakupu, do wysokości pomocy określonej szczegółowo w § 3 Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045).

     Dowodem zakupu może być:
     a) imienna faktura VAT (wystawiona na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych), 
     b) rachunek, (wystawiony na wnioskodawcę, z wykazem zakupionych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych), 
     c) paragon, 
     d) oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych.

     W przypadku zakupu dla grupy uczniów, koszt zakupu będzie zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
     1) imię i nazwisko ucznia, 
     2) nazwę i adres szkoły,
     3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
     4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
     5) kwotę zakupu, 
     6) datę zakupu, 
     7) czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

     Podstawa prawna:
     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045);

     W załączeniu:

     1. 2b._wniosek.docx

     2. 2c._oswiadczenie-1.doc

     3. oswiadczenieo_nr_rachunku.doc