• Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!
     • Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

     •         Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

            Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

          W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem/am wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie https://dwojkaostrowmaz.edupage.org/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce.

          Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

              Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

      1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
      2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
      3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
      4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
      5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
      6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
      7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
      8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                         z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                          i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela
       o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
      2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwskazań.
      3. Rodzic odprowadzający dzieci przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się
       w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do placówki.
      4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
       z materiałów pluszowych lub tkanin.
      5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
      6. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
      7. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
      8. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

      Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

      1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
      2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
      3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
       i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
      4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
      5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
      6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
      7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównych w celu opuszczenia szkoły.   

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

      Procedury_bezpieczenstwa_w_SP_nr_2__-_2020-2021.docx​​​​​​​

      Z poważaniem

      Dyrektor szkoły

      - do wiadomości uczniów

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w dniu 1 września 2020 r.  Zapraszamy Uczniów na spotkanie z wychowawcami klas według poniższego harmonogramu:


      Harmonogram.jpg​​​​​​​


      Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie odprawiona w dniu 01.09.2020 r. o godz. 8.00.

      W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczęcie odbędzie się w salach lekcyjnych i potrwa około 45 minut. Przed wejściem do szkoły prosimy o dezynfekcję rąk.  Rodzice nie przebywają na terenie szkoły, z wyjatkiem klas wymienionych w hamonogramie. Prosimy bardzo o przestrzeganie ustalonych zasad.

                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dyrekcja Szkoły

     • Wyposażenie ucznia klasy I

     • - 2 zeszyty w kratkę 16 kartkowe

      - 2 zeszyty w linie (różowa w środku) 16 kartkowe

      - 2 teczki tekturowe

      - kredki świecowe Bambino

      - kredki ołówkowe

      - farby plakatowe, pędzelki

      - plastelina

      - 3 bloki rysunkowe kolorowe

      - 2 bloki techniczne białe

      - 3 bloki techniczne kolorowe

      - 3 papiery kolorowe

      - 2 piórniki z wyposażeniem (2 ołówki, gumka, temperówka, długopis ścieralny, nożyczki, klej, linijka)

      - ryza papieru xero

      - skakanka

   • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit