• Życzenia z okazji Dnia Dziecka
     • Życzenia z okazji Dnia Dziecka

     • Drodzy Uczniowie!

      „ Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień
      był niesamowity i wyjątkowy.
      Wypełniajcie każdą chwilę tak,
      aby potem wspominać ją z radością.
      Czerpcie energię ze słońca,
      kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
      Szukajcie w sobie siły,
      entuzjazmu i namiętności.
      Żyjcie najpiękniej jak umiecie…”

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka najserdeczniejsze życzenia dla uczniów
      Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
      w imieniu wszystkich pracowników szkoły
      Dyrektor Szkoły
      Dorota Brzostek

    • Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.
     • Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020r.

     • Drodzy rodzice, Kochani uczniowie!

      Od 1 czerwca br. umożliwiamy na terenie naszej szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe, do 12 osób w grupie, dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. W naszej szkole konsultacje zarówno indywidualne, jak i grupowe będą się odbywać w sali nr 33,44 i sali nr 15, przygotowanej zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konsultacje będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00

      Musisz jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązujących zasadach:

      1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
      2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
      3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
      4.  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.                     W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
      5. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
      6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
      10. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami. Prześle Ci je nauczyciel bibliotekarz.
    • Informacja dla Uczniów i Rodziców
     • Informacja dla Uczniów i Rodziców

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

                 Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców i Uczniów o przekazanie informacji - bezpośrednio do mnie poprzez e - dziennik: czy Państwa dziecko weźmie udział w tej formie zajęć i z jakiego przedmiotu.Informację proszę przekazać do dnia 28 maja br. (czwartek).Na podstawie Państwa zgłoszeń będziemy mogli opracować racjonalny harmonogram konsultacji.Terminarz konsultacji zostanie Państwu i Uczniom podany do piątku 29 br.                             

                                  Z pozdrowieniami.                            

      Dorota Brzostek - dyrektor szkoły

     • Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu ośmioklasisty 2020 dla rodziców i uczniów:

     • Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
       z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      - zdający

      - osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

      - niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

      1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

      Środki bezpieczeństwa osobistego

      1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
      2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
      3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

      - wychodzi do toalety

      - kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

      1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

      Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

      1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
      2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

      Więcej informacji na stronie IKE pod linkiem: https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3416

     • Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • W związku z nowym terminem egzaminu ósmoklasisty 16 - 18 czerwca 2020 r. dni te ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) - §1 pkt 7.

       

    • Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.
     • Harmonogram konsultacji z ośmioklasistami od 25 maja 2020r.

     • poniedziałek- j.polski -1 gr. 13.30-14.00 -J. Bauer 33

      poniedziałek- j.polski- 2 gr. 14.15-14.45 -J. Bauer 33

      wtorek -j.polski 13.30-14.30 -E. Subda- Witkowska 33

      środa -j. angielski 13.30-14.30 -A. Hryciuk 33

      środa -j. angielski 1 gr.14.15-14.45 -M. Wyrzykowska 15

      środa -j. angielski 2 gr 15.00-15.30- M. Wyrzykowska 15

      czwartek- matematyka 1 gr.14.15-14.45 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

      czwartek -matematyka 2 gr.15.00-15.30 -E. Karpińska-Bednarczyk 33

      czwartek -matematyka 1 gr.13.30-14.00 -M. Kucharska 15

      czwartek- matematyka 2 gr. 14.15-14.45- M. Kucharska 15

     • Święty Jan Paweł II Nasz Patron

     • Dzisiaj jest setna rocznica urodzin patrona naszej szkoły. Złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicz przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Pamiętajmy o Nim!

      „Święty Jan Paweł II jest zawsze w naszych sercach, w naszych myślach. Jest dla nas wzorem – człowiekiem, który wiedział, że tylko z pomocą Pana Boga można wiele osiągnąć. Naszym pragnieniem jest podążać za przykładem Jego życia i starać się wprowadzać w czyn Jego święte słowa: „Chociaż nie jestem wśród Was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej – to przecież noszę w sercu wielką troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o Was. Właśnie dlatego, że od Was zależy jutrzejszy dzień”. Tymi słowami wiersza „Dzieci” Karola Wojtyły, witam całą społeczność szkolną w przeddzień urodzin Papieża Polaka – naszego Patrona.Ojciec Święty przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 r. skończyłby dziś zatem 100 lat.„Tak zacny patronat to nie tylko wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie dla całej społeczności szkolnej. Święty Jan Paweł II był wielkim człowiekiem. Stanowi dla nas niepodważalny autorytet i wzór do naśladowania."Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera."Święty Jan Paweł II „ - Nasz Patron

     • Konkurs recytatorski klas I-III

     •                             

      W marcu odbył się finał szkolnego konkursu recytatorskiego klas I-III. Każdą klasę reprezentowało trzech najlepiej recytujących uczniów.  Celem konkursu było wyłonienie uczniów do konkursu miejskiego „Warszawska Syrenka”.

       

      Recytatorów oceniało Jury w składzie:

      Jolanta Bauer

      Anna Piankowska

      Iwona Staniszewska

       

      Recytującym kibicowali koleżanki i koledzy z klas wraz z nauczycielami oraz obecni rodzice.                               

       

       W konkursie wzięli udział: Aleksandra Lewandowska, Gabriela Kołakowska Julia Stelmaszczyk, Klara Szyszkowska, Aleksandra Deluga, Antoni Knap, Kacper Piskowski, Izabela Staniaszek, Aleksander Krupa, Bianka Popiołek,  Bolesław Pieńkowski, Paulina Maślanko, Weronika Grabowska, Zofia Wyrzykowska, Natalia Osińska, Olga Spaltabaka, Antoni Wujkowski                              

       

      Jury wyróżniło następujące osoby:

       

      Klarę Szyszkowską   za wiersz „Kłamczucha”

      Bolesława Pieńkowskiego  za wiersz „Paweł i Gaweł”

      Paulinę Maślanko  za wiersz „Samochwała”

      Zofię Wyrzykowską  za wiersz „Leniwy Krzyś”

      Natalię Osińską  za wiersz „Piegi”

      Antoniego Wujkowskiego  za wiersz „Czajnik”

       

           Wyróżnieni uczniowie będą reprezentowali szkołę na konkursie miejskim „Warszawska Syrenka”.                             

                                 

                                                                                       

                                                                        Organizator:  Bożena Ciach

   • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit