E-dziennik

Nawigacja

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane
liczba odwiedzin: 1715408

LEPSZA SZKOŁA

Unijne

W Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II  Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są zajęcia:  „Indywidualizacja szansą na sukces” w klasach I-III szkół podstawowych w mieście Ostrów Mazowiecka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2013-2014,
Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

    Celem zajęć jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III . Są one dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W szkole realizowane są następujące dodatkowe zajęcia.:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonym ryzykiem dysleksji, 30 godz. – Agata Śladewska
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 30 godz.  – Bożena Ciach
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 30 godz. –  Edyta Ryguła
4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczno – plastycznie, 30 godz.  – Ewa Szabłowska
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 30 godz.  – Katarzyna Reluga
6. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, 30 godz.  – Swetla Wilczewska
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzyczno – rytmicznie, 30 godz. - Małgorzata Sadłowska

           INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZ. KL. I-III     
Projekt  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”  wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowejCele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ta inicjatywa stwarza nowe możliwości poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań ucz. Wsparciem w postaci dodatkowych zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej,  dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć dla uczniów z trudnościami matematycznymi oraz zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze objęto czterdziestu trzech uczniów naszej szkoły. Projekt obejmuje też porady pedagogiczne.        

Baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały i w pomoce naukowe. Uczniowie naszej szkoły od grudnia 2011 r. uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Zajęcia odbywały się  także podczas ferii szkolnych. Rekrutacja uczniów odbyła się w grudniu 2011 r. i została przeprowadzona zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nauczyciele zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. Zajęcia odbywają się w różnych salach odpowiednio dostosowanych, wyposażonych w pomoce dydaktyczne zakupionych w ramach projektu.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej
    ulica: gen. Stefana Grota Roweckiego 6
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • (+29) 745-33-32

    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Bieniek, sekretariat.zsp1ostrow@gmail.com

Dzień Edukacji Narodowej