• PLAN DZIAŁAŃ

   • PLAN DZIAŁAŃ

    W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

    W RAMACH PROGRAMU

    „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

    Lata 2015 - 2018  Zespół Szkół Publicznych Nr 1im. Papieża Jana Pawła II  w Ostrowi Mazowieckiej

    „Żyjemy zdrowo, aktywnie, bezpiecznie”

    Celem programu jest stworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia przez całą społeczność szkolną i lokalną,

    Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

    • koordynator – Beata Kaczyńska (nauczyciel przyrody, biologii i chemii)

    • członkowie:

    1. Jolanta Kobus – pedagog szkolny
    2. Małgorzata Jamiołkowska – wicedyrektor, nauczyciel przyrody i biologii
    3. Jacek Kisło – nauczyciel geografii i historii
    4. Edyta Ryguła – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
    5. Michał Chojnowski – nauczyciel wychowania fizycznego
    6. Problem priorytetowy:  

    Grupa uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe

    1. Opis problemu:

    Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, obserwacji nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców stwierdzono, że pewna grupa uczniów ma niewłaściwe nawyki żywieniowe. Niepokojące zjawiska w zakresie odżywiania uczniów to:

    • przychodzenie do szkoły bez zjedzenia śniadania,
    • znaczna grupa nie przynosi do szkoły II śniadania,
    • spożywanie zbyt małych ilości warzyw, owoców, ciemnego pieczywa,
    • nieregularne spożywanie posiłków,
    • wybieranie produktów mających niewielkie wartości odżywcze.
    1. Przyczyny istnienia problemu:
    • niewłaściwe nawyki żywieniowe wyniesione z domu,
    • niepełna świadomość rodziców na temat znaczenia śniadania w dziennym jadłospisie dziecka,
    • negatywny wpływ reklam,
    • niezadowalający poziom wiedzy dotyczącej wpływu właściwego odżywiania na zdrowie młodego człowieka,
    • niedostateczna znajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu,
    • niewielka umiejętność wyboru produktów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju.
    1. Propozycje rozwiązania problemu:
    2.  opracowanie przez zespół nauczycieli ds. promocji zdrowia planu działań promujących wśród uczniów zdrowe odżywianie,
    3.  prowadzenie przez społeczność szkolną działań propagujących zdrowe odżywianie,
    4.  przygotowanie przez uczniów poszczególnych klas wydarzeń dla społeczności szkolnej z zakresu promocji zdrowego odżywiania,
    5.  zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat realizowanych zadań i zachęcanie rodziców do współpracy,
    6.  zaangażowanie rodziców w zmiany żywieniowe,
    7. udział w ogólnopolskich akcjach: „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce i warzywa w szkole” itp.
    8. Kryterium sukcesu: 
    • 60% rodziców dostrzeże działania podejmowane przez szkołę w zakresie promowania prawidłowych nawyków żywieniowych,
    • 60% uczniów wykaże w ankiecie prawidłowe zachowania w zakresie odżywiania,
    • uczniowie z zaangażowaniem będą uczestniczyć w realizacji zadań,
    • wzrośnie świadomość uczniów i rodziców na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka.

    ZADANIE

    SPOSÓB REALIZACJI

    OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    TERMIN

    SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA

    1.Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej

     

    1. Opracowanie planu działań.
    2. Zamieszczanie informacji o programie „Szkoła Promująca Zdrowie” i podejmowanych działaniach na stronie internetowej szkoły.
    3. Konkurs na logo Szkoły Promującej Zdrowie.
    4. Prelekcje, pogadanki dla rodziców na temat zdrowego odżywiania się.
    5. Artykuły na temat prawidłowych zachowań żywieniowych zamieszczane na stronie szkoły,
    6. Udział klas w przygotowaniu wydarzenia związanego z promocją zdrowia:
    • Światowy Dzień Walki z Otyłością (01 marca),
    • Światowy Dzień Wody (22 marca),
    • Światowy Dzień Zdrowia (07 kwietnia),
    • Światowy Dzień Soku (30 maja)
    • Inne nietypowe „nietypowe” święta – zgodnie z kalendarzem
    1. Udział w programach zewnętrznych, dotyczących promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, np.:
    • „Nie pal przy mnie, proszę” kl. I-III
    • „Śniadanie daje moc”kl. I-VI
    • „Trzymaj formę”kl I-III gimn.
    • Inne, wybrane przez nauczycieli

     

    1. Spotkania z pracownikami służby zdrowia

    - pielęgniarka

    - lekarz

    - stomatolog

    9. Prezentacje multimedialne projektów gimnazjalnych

       

     

     

     

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia,

    koordynator

     

     

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

     

    wychowawcy klas, zespół ds. Promocji Zdrowia

    j.w.

     

     

    wychowawcy klas, zespół ds. Promocji Zdrowia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    wychowawcy kl. I-III

    wychowawcy klas. I- VI

    wychowawcy klas I – III gimn., nauczyciele w-f

    zespół ds. Promocji Zdrowia

     

    koordynator, zespół ds. Promocji Zdrowia

     

     

     

    opiekunowie grup projektowych

     

     

     

     

     

     

     

     

    IX 2015

    po każdym działaniu

     

     

     

    XII 2015

     

    II semestr 2015/16

    2-3 w semestrze

     

     

    Zgodnie z kalendarzem „nietypowych” świąt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    rok szkolny 2015/2016

     

     

    lata 2016/17 , 2017/18

     

     

    XII 2015

    I 2016

    II 2016

    wywiadówka semestralna

     

     

     

     

     

    - po przeprowadzeniu zajęć dla uczniów – ewaluacja (np. skala liczbowa, rysowanie emotikonów)

    - sporządzanie notatek z przeprowadzanych działań

    - prezentacja działań na stronie szkoły

    - kontrola dokumentacji

    - informacje o działaniach, artykuły zamieszczane na stronie szkoły.

    - ewaluacja po zajęciach i warsztatach z uczniami – metodą np. osi liczbowej

    - notatki z przeprowadzonych  działań

    - prezentacja działań na stronie szkoły, na Facebook’u

    - notatki wychowawców ze spotkań z rodzicami

       (e-dziennik)

    - dokumentacja w postaci zdjęć i sprawozdań

    Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami zdrowego odżywiania.

     

    1. Warsztaty dla uczniów – Budowanie piramidy zdrowia
    2. Opracowanie klasowego plakatu (np. wpływ poszczególnych grup produktów żywnościowych na organizm człowieka)
    3. Prezentacja multimedialna – zasady zdrowego odżywiania
    4. Zdrowy styl życia – folder przygotowany przez ucznia/rodzica.
    5. „Dni polskich owoców”. Wartości odżywcze owoców.

    - przygotowanie sałatki owocowej przez rodzinę, dokumentacja w postaci zdjęcia

    6. „Dni polskich warzyw”. Wartości odżywcze warzyw.

    - przygotowanie sałatki warzywnej przez rodzinę, dokumentacja w postaci zdjęcia.

    7. „Lubimy mleczne przetwory” – wartości odżywcze mleka i jego przetworów. Degustacja przygotowana przez rodziców uczniów kl. I-III.

    8. Rodzaje pieczywa – degustacja przygotowana przez piekarnię (pieczywo razowe, pełnoziarniste, na zakwasie).

    Wycieczka do piekarni – uczniowie kl. I-VI

    1. Makarony – białe, pełnoziarniste – które wybrać? Degustacja przygotowana przez kl. I-III gimnazjum.
    2. Udział w akcjach „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce i warzywa w szkole”
    3. Wartości odżywcze soków - degustacja

     

    wychowawcy klas

     

    wychowawcy klas

     

     

     

    nauczyciel informatyki

     

    wychowawcy

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

    wychowawcy + rodzice

     

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

    wychowawcy + rodzice

     

     

     

    przedstawiciele rodziców uczniów kl. I-III + wychowawcy

     

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

     

     

     

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

    wychowawcy

     

     

    wychowawcy kl. I-VI

     

     

    opiekunowie SU

     

     

    XII 2015 – I

    2016

    I 2016

     

     

     

    II 2016

     

    III 2016

     

    1 dzień z owocem/tydz.; I 2016, 2016/17; 2017/18

     

    1 dzień z warzywem/tydz.

    II 2016; 2016/17; 2017/18

    III 2016

     

     

     

     

    IV 2016

     

     

     

     

     

    V 2016

     

     

     

    rok szkolny, kl. I-VI

     

    II semestr 2015/2016; 2016/17; 2017/18

     

    - artykuły na stronie internetowej szkoły

    - prezentowanie prac uczniowskich na gazetce ściennej

    - prezentowanie efektów prac społeczności szkolnej

    - ewaluacja po przeprowadzonych zajęciach

    - rozmowy z osobami współpracującymi z koordynatorem

    - informacja o działaniach, artykuły na stronie internetowej szkoły, zdjęcia na Facebook’u.

    - sprawozdania, zdjęcia, plakaty, prezentacje multimedialne

    - sondaż dla uczniów i rodziców

    Dbałość o kulturę spożywania

    1.  Przypomnienie uczniom zasad kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłku – cykl warsztatów dla uczniów.

    2. Dbałość o higienę podczas przygotowywania posiłków przez uczniów.

    systematycznie

     

     

    systematycznie

     

    wychowawcy

     

     

    wychowawcy

     

    -ankieta ewaluacyjna, rozmowy z uczniami, sprawozdania wychowawców

     

    - analiza wyników ankiet, sprawozdań

    1. Problem priorytetowy:  

    Grupa uczniów jest mało aktywna ruchowo

    1. Opis problemu:

    Na podstawie przeprowadzonej diagnozy: rozmów z uczniami i ich rodzicami i analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców  i uczniów stwierdzono,  że znaczna grupa uczniów spędza zbyt dużo czasu przed telewizorem lub komputerem,  rzadko podejmuje aktywność ruchową. Również znaczna grupa rodziców biernie spędza czas wolny.

    1. Przyczyny istnienia problemu:
    • niewłaściwe nawyki wyniesione z domu rodzinnego i otoczenia,
    •  zapracowanie rodziców i brak pełnej świadomości na temat znaczenia ruchu w życiu człowieka,
    • preferowanie biernych form wypoczynku,
    • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie sposobów spędzania wolnego czasu,
    • niechęć do podejmowania aktywności ruchowej,
    • brak świadomości na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.

    IV.                Propozycje rozwiązania problemu:

    • Opracowanie przez zespół  nauczycieli ds. Promocji Zdrowia planu działań promujących aktywność ruchową.
    • Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji na temat realizowanych zadań i zachęcanie rodziców do współpracy i uczestnictwa                                   w proponowanych działaniach.
    • Prowadzenie przez społeczność szkolną systematycznych działań propagujących aktywność ruchową.
    • Udział uczniów w zawodach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych mających na celu promocję aktywności fizycznej jako podstawowego czynnika warunkującego zdrowie fizyczne i psychiczne.
    •  Organizowanie zajęć pozalekcyjnych promujących ruch.
    • Przekazywanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia i pracy umysłowej połączone ze spotkaniami                                  z kompetentnymi osobami.

    V.Kryterium sukcesu:

    - 10% rodziców zaangażuje się w działania szkoły związane z podejmowaniem aktywności ruchowej

    - 20 % nauczycieli podejmie aktywność ruchową

    - uczniowie z zaangażowaniem będą uczestniczyć w realizacji zadań

    - zwiększy się świadomość uczniów i rodziców na temat wpływu odżywiania na zdrowie człowieka

    ZADANIE

    SPOSÓB REALIZACJI

    OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    TERMIN

    SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA

    1. Uczniowie i rodzice znają znaczenie aktywności ruchowejw życiu człowieka.

     

     

    1. Pogadanki dla rodziców.

    2.Spotkanie ze sportowcem.

    3. Wywiady z uczniami (sukcesy sportowe)

    4. Warsztaty dla uczniów pod hasłem „Ruch to zdrowie”.

    5. Plakaty – „Dyscypliny sportowe, które lubię”

    6. Kalendarz młodego sportowca  - gimnastyka poranna

    7. Ćwiczenia śródlekcyjne.

     

     

    wychowawcy klas

    wychowawca klasy

     

     

    nauczyciel wych. fizycznego

    wychowawcy

    •  

     

    wychowawcy kl. I-III

     

    nauczyciele

    dwa razy w semestrze

     

     

    III 2016

     

    IV 2016

     

    raz w tygodniu

     

    cyklicznie

    - sporządzanie na bieżąco notatek z przeprowadzonych działań (oddać koordynatorowi)

    - informacje o działaniach

    (artykuły, zdjęcia) zamieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebook’u

    - zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, plakatów i prezentacji multimedialnych.

    - notatki ze spotkań z rodzicami.

    - badanie ankietowe dla uczniów i rodziców.

    2. Uczniowie i rodzice  biorą udział w działaniach oferowanych przez szkołę w zakresie aktywności ruchowej.

    1. Wyjazdy na basen – uczniowie.

     

     

    1. Rajd rowerowy. Nauczyciele /rodzice/pracownicy szkoły/uczniowie.
    2. Zorganizowanie wyjazdu  na narty lub łyżwy.
    3.  „Witamy wiosnę na sportowo” – pierwszy dzień wiosny.
    4. Dzień Dziecka –„Bądźmy aktywni” (rodzice/uczniowie)
    5. Quiz -   dotyczący dyscyplin sportowych.

    7.Zawody sportowe – sportowy festyn rodzinny

    wychowawcy, nauczyciele wf,

     

     

    członkowie zespołu

     

    wychowawcy

     

    nauczyciele wf, zespół ds. Promocji Zdrowia

    jw. + wychowawcy

    raz w tygodniu, w ramach lekcji wf (kl.I-VI)

    IV 2016

     

    I – II 2016

     

    III 2016-2018

    1 VI 2016 - 2018

     

    V 2016

     

    V 2016-2018

    - sporządzanie na bieżąco notatek z przeprowadzonych działań (oddać koordynatorowi)

    - informacje o działaniach (artykuły, zdjęcia) zamieszczone na stronie internetowej szkoły

    - zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, plakatów i prezentacji multimedialnych.

    1. Problem priorytetowy:  

    Grupa uczniów nie czuje się w szkole bezpiecznie

    1. Opis problemu:

    Na podstawie przeprowadzonej diagnozy: rozmów z uczniami i ich rodzicami i analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców  i uczniów stwierdzono,  że  grupa uczniów nie czuje się w szkole bezpiecznie

    1. Przyczyny istnienia problemu:
    • nadmiar negatywnych emocji,
    •  chęć zwrócenia na siebie uwagi
    • oddziaływania środków masowego przekazu
    • niewielkie znaczenie pozytywnych wzorców dla młodzieży
    • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem
    • środowisko domowe ucznia

    IV.                Propozycje rozwiązania problemu:

    • Opracowanie przez zespół  nauczycieli ds. Promocji Zdrowia planu działań podnoszących poczucie bezpieczeństwa.
    • Przedstawianie pozytywnych wzorców (np. na godz. wych.)
    • Ukazywanie konsekwencji negatywnych zachowań.
    • Udział uczniów w zawodach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych mających na celu promocję aktywności fizycznej jako podstawowego czynnika warunkującego zdrowie fizyczne i psychiczne.
    •  Udział w spotkaniach ze specjalistami (pedagog, psycholog)
    • Edukacja poprzez projekcję filmów dotyczących zachowań asertywnych

    V.Kryterium sukcesu:

    - 70 % poczuje się w szkole bezpieczniej

    •  

    - zwiększy się świadomość uczniów i rodziców na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, emocjami

    - wzrośnie poczucie własnej wartości wśród uczniów

     

    ZADANIE

    SPOSÓB REALIZACJI

    OSOBY ODPOWIEDZIALNE

    TERMIN

    SPOSÓB SPRAWDZENIA WYKONANIA ZADANIA

    1. Budowanie własnej wartości przez uczniów

     

     

    1. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem (np. dot. wpływu stresu na organizm człowieka, doskonalenia umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami)
    2. Udział w akcjach i kampaniach mających na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. zbiórka plastikowych nakrętek, wolontariat, udział w zbiórkach żywności, Szlachetna Paczka)
    3. Bezpieczeństwo w sieci – zajęcia warsztatowe
    4. Prezentacje multimedialne – „Śmietnik w mojej głowie’, „Agresja i przemoc”
    5. Udział w przedstawieniach profilaktycznych

     

    wychowawcy klas, pedagog, psycholog

     

     

     

    opiekunowie SU, wychowawcy klasy

     

     

     

     

    wychowawcy klas

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia

     

     

    zespół ds. Promocji Zdrowia, wychowawcy

    III 2016

     

     

     

     

    cyklicznie

     

     

     

     

     

    IV 2016

     

    V-VI 2016

     

     

    w ciągu roku szkolnego (przedstawienia zewnętrzne)

    - sporządzanie na bieżąco notatek z przeprowadzonych działań (oddać koordynatorowi)

    - informacje o działaniach

    (artykuły, zdjęcia) zamieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebook’u

    - zgromadzona dokumentacja w postaci sprawozdań, zdjęć, plakatów i prezentacji multimedialnych.

    - notatki ze spotkań z rodzicami.

    - badanie ankietowe dla uczniów i rodziców.